Vitamin E

INIC name: Tocopheryl Acetate

Tỉ lệ sử dụng: 0.1 – 1%
Xuất xứ: Ý