Sorbitol

INIC name: Sorbitol

Tỉ lệ sử dụng: 1-5%
Xuất xứ: Malaysia
Danh mục: