Fucogel 1.5P

INIC name: Biosaccharide Gum – 1

Tỉ lệ sử dụng: 1-20%
Xuất xứ: Pháp
Danh mục: