Addensante XL 500

INIC name: Carbomer

Tỉ lệ sử dụng: 0.1 – 2%
Xuất xứ: Ý
Danh mục: