Lactobionic acid

INIC name:

Lactobionic Acid

Tỉ lệ sử dụng:

Sử dụng hằng ngày: 0,5 – 2,0%
Điều trị đặc biệt: 2,0 – 25,0%

Xuất xứ:

Trung Quốc

Danh mục: