PEG-150

INIC name:

PEG 150 distearate

Tỉ lệ sử dụng: 0.5 – 5%
Xuất xứ: Trung Quốc
Danh mục: